วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ข้อสอบ

คำถามข้อที่ ๑
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
หากนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้กับบุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคอนเซ็ปท์และไอเดีย นักศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรในการอธิบายอย่างกระชับและแยบยล เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ และถูกต้อง
ตอบ คอนเซ็ปท์ คือ ไม่มีภาพ มีแต่เปลือก
ไอเดีย คือ เห็นภาพ จับต้องได้
ตัวอย่าง ซุปไก่สกัด คือ คอนเซ็ปท์
ซุปไก่สกัดเป็นเม็ด คือไอเดีย กินง่ายทานง่ายขึ้นเพื่อการบริโภค

คำถามข้อที่ ๒
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
จงอธิบายและให้คำจำกัดความของการเปลี่ยนแปลงสถานะของคอนเซ็ปท์ ยกตัวอย่างที่สามารถเสนอการนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการ
ตอบ การเปลี่ยนแปลงสถานะของคอนเซ็ปท์ คือการเปลี่ยนจากของดั้งเดิมไปเป็นขิงสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ยังคงความเป็นของคอนเซ็ปท์เดิมอยู่ เช่น ขวดน้ำเป็นที่ใส่น้ำ แต่มีการคิดไอเดียเกิดขึ้นกลายเป็น ที่ใส่ของชิ้นเล็ก ๆ เช่น ลูกปัด ใส่ต้นใม้


คำถามข้อที่3
คะแนนเต็ม10คะแนน
ศิลปะและการออกแบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไร จากเหตุผลส่วนตัวของนักศึกษา งานฝีมือนับว่าเป็นงานออกแบบได้หรือไม่
ตอบ ศิลปะ คือ คิดอย่างไร ทำผลงานออกมาได้ตามใจอิสระ
ออกแบบ คือ การคิดเพื่การค้าในเชิงพานิช
คิดว่างานฝีมือ เป็นแนวในเชิงงานศิลปะ เพราะงานฝีมือเป็นผลงานที่ออกมามี เพียงชิ้นเดียวในโลก

คำถามข้อที่ ๔คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนไอคอน (Icon) คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร กรุณาอธิบายให้ง่ายและกระชับสำหรับผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อน
ตอบ ถ้านึกถึง กล้องถ่ายรูป ก็จะนึกถึงภาพกล้องที่เป็นรูปภาพง่ายๆ

คำถามข้อที่ ๕คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนแรงบันดาลใจกับจินตนาการเกี่ยวข้องกันในลักษณะใด
ตอบ แรงบันดาลใจ คือ ความชอบที่อยากจะทำสิ่ง สิ่งหนึ่ง
จิตนาการ คือ ความคิดเป็นไปได้หรือไม่ก้อได้ ที่สามารถถ่ายทอด ให้เกิดผล งานหรือเล่าเรื่องหนึ่งๆ ได้กลุ่มคำถามเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์

คำถามข้อที่2
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ว่ากับคำพูดว่า จิตนาการที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น มาจากจิตนาการของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่มีอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ โปรดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์
ตอบ จิตนาการที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น มาจากจิตนาการของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่มีอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจเช่น ดาราหญิงที่ใส่ชุดเซ็ค กระโปรงสั้น มีคนเห็นใส่แล้วดูดี มีคนทามตามกันมาเรื่องๆ เมื่อมีคนใส่ก้อต้องมีคนขายกันมากขึ้นทำให้ที่มีอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ กับเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นดาราเท่านั้น

คำถามข้อที่ 3
คะแนนเต็ม20คะแนน
การเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์จากระบบแอนนาลอคมาสู่ระบบดิจิตอล มีข้อสังเกตุที่น่าสนใจอย่างไร ? ตอบโดยใช้ฐานความรู้เรื่องคอนเซปท์ และไอเดีย ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีผลต่อการออกแบบเพื่อสื่อการ (Communication Design) อย่างไร
ตอบ ระบบแอนนาลอค คือ การไขลาน โดยใช้มือ
มาสู่ระบบดิจิตอล คือ การใช้โทรศัพท์เทคโนโลยีในปัจจุบัน
การถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีผลต่อการออกแบบเพื่อสื่อการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้ทันต่อกระแสของโลกในยคปัจจุบัน

คำถามข้อที่4
คะแนนเต็ม 20คะแนน
จงเปรีบยเทียบระหว่างการพูดกับการเขียน (Speech Vs Writing) อธิบายด้วยความเข้าใจจากองค์ประกอบต่างๆที่ได้จากการเรียนในวิชานี้
ตอบ การพูด คือการคิดโดยไม่กลั่นกลองแล้วพูดออกมา
การเขียน คือการคิดกลั่นกลองมีการลำดับเหตุการณ์ การเล่าเรื่องได้ดีกว่าการพูด
การพูดย่อมเกิดก่อนการเขียนเสมอ เพื่อที่จะลำดับเหตุการณ์ในการพูดแล้วจำเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550

การคาดหวังในการเรียน Understanding

Understanding เป็นวิชาว่าด้วยความเข้าใจที่เกี่ยวการเรียนรู้จากบุคคลต่างๆ ที่เคยสร้างผลงาน และประสบความสำเร็จ ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนทั่วไป ผลงานจากบุคคลต่างๆนั้น สามารถนำมาเป็นแนวทางในการคิด เกิดการทดลอง ว่าทำไมจึงเกิดผลงานนั้นๆ และเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้ความคิดนี้มาจากที่ไหน เกิดการทดลอง หาข้อมูลได้อย่างไร กว่าจะมาเป็นผลงานที่ดี หรือ ผลงานที่ยังรู้สึกได้ว่ายังไม่ดีและไม่ชอบ เพราะอะไร จากผลงานต่างๆ สามารถนำความคิดที่ทำให้สามารถประยุคต์คิดและใช้ต่อได้หรือไม่ การคาดหวังในการเรียนวิชานี้ อยากจะได้มากที่สุดคือการคิดอย่างไร...และได้ผลงานอย่างไร....จึงทำให้เป็นที่ยอมรับ....